با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

AaRON – Endless Song

Is it hard to go on

آیا ادامه دادن سخته؟

Make them believe you are strong

کاری کن باور کنن که قوی هستی

Don’t close your eyes

چشم هاتو نبند

all my nights felt like days

تمام شب هام احساس روز داشتن

so much light in every way

با نور های در هر راهی

Just blink an eye

وی یک چشم بهم زدن

I used to be someone happy

من آدم خوشحالی بودم

You used to see that I’m friendly

تو دیدی که من مهربان هستم

All your smiles , all is fake

تمام لبخندهات الکیه

Let me come in , I feel sick

بزار بیام تو , من احساس میکنم مریضم

Give me (gimme) your arm

آغوشت رو به من بده

From the shadow , to the sun

از سایه به خورشید

Only one step and you’ll burn

تنها یک قدم است و تو خواهی سوخت

Don’t stay too high

بیش از اندازه بالا نایست

I used to be someone happy

من آدم خوشحالی بودم

You used to see that I’m friendly

تو دیدی که من مهربان هستم

Is it why in your tears

به خاطر همین است که در اشک های تو

I can smell the taste of fears

می توانم مزه ی ترس ها رو استشمام کنم

It’s all around

این همه جا هست

All my laughs , all my wings

همه خنده های من همه پر و بال من

They are graved inside your ring

همه آنها دفن شدن در حلقه تو

You were all mine

تو همه جیز من بودی

I used to be someone happy

من آدم خوشحالی بودم

you used to see that I’m friendly

دیدی که من مهربان هستم


آزمون زبان آزمون IELTS