با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

Hope of deliverance

I will always be hoping, hoping
همیشه امیدوار می مونم امیدوار می مونم

You will always be holding, holding my heart in your hand
همیشه دلم دستت امانت باشه همیشه دلم دستت امانت باشه

I will understand
می فهمم

I will understand someday, one day
یه روز یه روزی میرسه که می فهمم،

You will understand always, always from now until then
تو همیشه می فهمی، همیشه از الان تا اون موقع

When it will be right, I don’t know
اینکه کی اوضاع درست میشه نمیدونم

What it will be like, I don’t know
اینکه چطور میشه نمیدونم

We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us
ما با امید رهایی از تاریکی که دورمون رو گرفته زندگی میکنیم

Hope of deliverance, hope of deliverance
امید رهایی امید رهایی

Hope of deliverance from the darkness that surrounds us
امید رهایی از تاریکی که دورمون رو گرفته

And I wouldn’t mind knowing, knowing
و از نظر من اشکال نداره که بدونم بدونم

That you wouldn’t mind going, going along with my plan
که از نظر تو اشکال نداره که برنامه من رو قبول کنی و باهاش جلو بری

When it will be right, I don’t know
اینکه کی اوضاع درست میشه نمیدونم

What it will be like, I don’t know
اینکه چطوری میشه نمیدونم

We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us
ما با امید رهایی از تاریکی که دورمون رو گرفته زندگی میکنیم

Hope of deliverance, hope of deliverance
امید رهایی، امید رهایی

Hope of deliverance from the darkness that surrounds us
امید رهایی از تاریکی که دورمون رو گرفته

Hope of deliverance, hope of deliverance
امید رهایی امید رهایی

Hope of deliverance from the darkness that surrounds us
امید رهایی از تاریکی که دورمون رو گرفته

Hope of deliverance, hope of deliverance, I will understand
امید رهایی امید رهایی بعدا می فهمم

Hope of deliverance
امید رهایی امید رهایی

 


آزمون زبان آزمون IELTS