با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

I Feel You

I feel you, In every stone

حست میکنم در هر سنگ

In every leaf of every tree

در هر برگی از هر درختی

That you ever might have grown

که حتی ممکنه در آن رشد کرده باشی

I feel you, In everything

حست میکنم در همه چیز

In every river that might flow

در هر رودخانه ی در حال خروش

In every seed you might have sown

در هر دانه ای که کاشته ای

I feel you

حست میکنم

I feel you, In every vein

حست میکنم در تمام رگ هایم

In every beating of my heart

در هر طپش قلبم

Each breath I take.

در هر نفسی که فرو میدهم

 

I feel you,Anyway,

حست میکنم در هر حال

In every tear that I might shed

در هر قطره اشکی که ریختم

In every word I’ve never said

در هر کلمه ای که بهت نگفته ام

I feel you

حست میکنم

I feel you , In every vein

حست میکنم در تمام رگ هایم

In every beating of my heart

در هر طپش قلبم

In every breath I ever take

در هر نفسی که فرو میبرم

I feel you, Any way

حست میکنم در هر حال

In every tear that I might shed

در هر قطره اشکی که ریخته ام

In every word I’ve never said,

در هر کلمه ای که بهت نگفتم

I feel you

حست میکنم


آزمون زبان آزمون IELTS