با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

I will always love you

If I should Stay I’ll only be in your way
اگه قرار باشه بمونم فقط سر راهتم و راهتو سد میکنم

So I’ll go but I know I’ll
پس میرم و میدونم

Think of you every step of the way
در هر قدم به فکر تو خواهم بود

And I will always love you
و همیشه دوستت خواهم داشت

I will always love you
من همیشه دوستت خواهم داشت

You , my darling you
تو ، عزیزم تو

Bittersweet memories
خاطرات تلخ و شیرین

That is all I’m taking with me
تنها چیزایی هستند که با خودم میبرم

So goodbye
خدانگهدار

Please don’t cry
لطفا گریه نکن

We both know I’m not what you, you need
ما هردومون میدونیم چیزی که تو میخوای من نیستم

And I will always love you
و من همیشه دوستت خواهم داشت

I will always love you
من همیشه دوستت خواهم داشت

And I wish to you, joy and happiness
برات آرزوی خوشی و خوشحالی میکنم

But above all this I wish you love
ولی بالاتر از اینها برات عشق رو آرزو میکنم

And I will always love you
و من همیشه دوستت خواهم داشت

I will always love you
من همیشه دوستت خواهم داشت

I will always love you
من همیشه دوستت خواهم داشت


آزمون زبان آزمون IELTS