با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

آهنگ Hotel California

آهنگ Hotel California

On a dark desert highway, cool wind in my hair

درآزاد راهی تاریک و سوت و کور ،خنکای باد لاب لای موهایم

Warm smell of colitas, rising up through the air

هوا آکنده از بوی تندکالیتاس (نوعی گیاه)

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light

در فاصله ای دور پیش رو ،نورلرزان چراغی را دیدم

My head grew heavy and my sight grew dim

سرم سنگین شد و چشمانم سیاهی رفت

I had to stop for the night

ناگزیر بودم که شب را توقف کنم

There she stood in the doorway

آنجا دختری در میانه در ایستاده بود

آهنگ Hotel California

I heard the mission bell

صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم

And I was thinking to myself

با خود در این فکر بودم

this could be heaven or this could be hell

که این می تواند بهشت باشد یاجهنم باشد

Then she lit up a candle and she showed me the way

سپس شمعی روشن کرد و راه را بمننشان داد

There were voices down the corridor

پائین راهرو صداهائی بود

I thought I heard them say

فکر می کنم که شنیدم می گفتند:

Welcome to the hotel California

به هتل کالیفـــــــــــــــرنیاخوش آمدی

Such a lovely place

چه جای دل انگیزی

Such a lovely face

چه صورت دوست داشتنی ای

Plenty of room at the Hotel California

اتاق های زیادی در هتل کالیفرنیاهست

Any time of year, you can find it here

تمام طول سال خواهید یافت

Her mind is tiffany-twisted, she got the Mercedes Benz

ذهن او بسان توری نازک پیچیده شده ای است، او صاحب این مرسدس است

She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends

پسرهای خیلی زیبائی را از آن خودکرده که دوست خطابشان می کند

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat

 وه ، که چگونهدر حیاط پایکوبی میکنند ، تابستان گرم و دلچسب

Some dance to remember, some dance to forget

بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند، بعضی می رقصند که فـــــــراموش کنند

So I called up the captain

سپس پیشخدمت را صدا زدم

’please bring me my wine’

لطفا” شراب مرا بیاورید

He said, ’we haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine’

او گفت که از ۱۹۶۹ آن مشروب رااینجا نداشته ایم

And still those voices a recalling from far away

و همچنان آن صدا ها از دور دست فریاد می زنند

آهنگ Hotel California

Wake you up in the middle of the night

 در نیمه های شب بیدارت می کنند 

 Just to hear them say

تا بشنوی که می گویند

Welcome to the Hotel California

به هتل کالیفرنیـــــــــــــــاخوش آمدی

Such a lovely place

چه جای دل انگیزی

Such a lovely face

چه صورت دوست داشتنی ای

They livin’ it up at the Hotel California

آنها به خوشی در هتل کالیفرنیاروزگار را می گذرانند

What a nice surprise, bring your alibis

عذر تو چه تصادف جالبی را بهدنبال داشت


Mirrors on the ceiling

آینه های روی سقف

The pink champagne on ice

شامپاین عالی در (ظرف) یخ

And she said ’we are all just prisoners here, of our own device

دختر گفت که ما با میل خود دراینجا زندانی هستیم

And in the master’s chambers

در اتاق رئیس هتل

They gathered for the feast

برای جشن دور هم جمع شدند

The stab it with their steely knives

با چاقوهای فلزی خود ضربه میزدند

But they just can’t kill the beast

اما قادر به کشتن آن شریر نبودند

Last thing I remember, I was

آخرین چیزی که به یاد می آورم

Running for the door

در حال دویدن به سوی در بودم

I had to find the passage back

می بایست راه برگشت

To the place I was before

به جائی که قبلا” بودم راپیدا می کردم

’relax,’ said the night man

مسئول شب گفت : آرام باش

We are programmed to receive

ما برای پذیرایی شدن اینجا هستیم

You can check out any time you like

شما می توانید هر زمان که مایلیدقصد رفتن کنید

But ! you can never leave

اما !هرگــــــــــــز نمی توانید اینجا را ترک کنید

آهنگ Hotel California

آموزشگاه زبان ALC

درخواست مشاوره رایگان

شماره تماس جهت مشاوره

۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱ 
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱

این دوره برای مهمان داران و دیگر خدمه هواپیمایی  و یا افرادی که قصد استخدام در این زمینه را دارند آماده گردیده
که  یادگیری زبان انگلیسی برای این عزیزان با توجه به حیطه کاریشان و نیاز های روزمره به زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید


آزمون زبان آزمون IELTS