با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-The Cars – Drive Nip Tuck

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-The Cars – Drive Nip Tuck

 

Who’s gonna tell you when
چه کسی میخواد بهت بگه
It’s too late
وقتی دیر وقته
Who’s gonna tell you things
کی میخواد بهت بگه
Aren’t so great
همه چیز خیلی عالی نیست
You can’t go on
نمیتونی ادامه بدی
Thinking nothing’s wrong
و فکر کنی هیچ اتفاقی نیفتاده
Who’s gonna drive you home tonight
امشب کی میخواد برسونتت خونه
Who’s gonna pick you up
کی بلندت میکنه
When you fall
وقتی خوردی زمین
Who’s gonna hang it up
کی تلفنو جواب میده
When you call
وقتی تو زنگ میزنی
Who’s gonna pay attention to your dreams
کی به رویاهات اهمیت میده
Who’s gonna plug their ears when you scream
کی گوش بقیه رو میگیره وقت یتو داد میزنی
You can’t go on thinking nothing’s wrong
نمیتونی اینطوری پیش بری و فکر کنی اتفاقی نیفتاده
Who’s gonna drive you home tonight
امشب کی میخواد برسونتت خونه
Who’s gonna hold you down when you shake
کی نگهت میداره و آرومت میکنه وقتی داری میلرزی
Who’s gonna come around when you break
کی دور و برته وقتی تو حالت خرابه و شکسته ای
You can’t go on thinking nothing’s wrong
نمیتونی اینطوری پیش بری و فکر کنی اتفاقی نیفتاده
Who’s gonna drive you home tonight
امشب کی میخواد برسونتت خونه
Oh you know you can’t go on
میدونی نمیتونی ادامه بدی
Thinking nothing’s wrong
و فکر کنی اتفاقی نیفتاده
Who’s gonna drive you home tonight
امشب کی میخواد برسونتت خونه


آزمون زبان آزمون IELTS