با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب-Dido – White Flag

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب-Dido – White Flag

 

I know you think that I shouldn’t still love you or tell you that.

ميدونم فكر ميكنى ديگه نبايد دوستت داشته باشم يا بهت اينو بگم

But if I didn’t say it well I’d still have felt it,

اما حتى اگه نگم بازم احساسش ميكنم

where’s the sense in that

كجاى اين با عقل جور در مياد ؟

I promise I’m not trying to make your life harder

قول ميدم دنبال سختتر كردن زندگيت

Or return to where we were

يا برگشتن سر نقطه ى اول نباشم

But I will go down with this ship and

ولى من با اين كشتى غرق ميشم ( با اين عشق)

I won’t put my hands up and surrender

دستامم رو بالا نميگيرم و تسليم نميشم

There will be no white flag above my door,

بالاى در خونه ى من پرچم سفيد( تسليم) نخواهى ديد

I’m in love and always will be

 

من عاشقم و هميشه عاشق ميمونم

I know I left too much mess and destruction to come back again

ميدونم زيادى خرابكارى كردم و انقدر همه چيزو بهم ريختم كه نشه برگشت

And I caused but nothing but trouble,

به جز دردسر ، هيچى ديگه با خودم نياوردم

I understand if you can’t talk to me again

اگه نخواى ديگه باهام حرف بزنى دركت ميكنم

And if you live by the rules of “it’s over” then I’m sure that that makes sense but

اگرم دارى با اين قانون زندگى ميكنى كه ” همه چيز بين ما تموم شده ” ، مطمئنم كار عاقلانه اى ميكنى ، اما …

But I will go down with this ship and I won’t put my hands up and surrender

ولى من با اين كشتى غرق ميشم ( با اين عشق ) دستامم رو بالا نميگيرم و تسليم نميشم

There will be no white flag above my door,

بالاى در خونه ى من پرچم سفيد( تسليم) نخواهى ديد

I’m in love and always will be

من عاشقم و هميشه عاشق ميمونم

And when we meet, which I’m sure we will

و وقتى باز همديگه رو ديديم ، كه مطمئنم ميبينيم

All that was there, will be there still

هر حسى بينمون بود ، بازم خواهد بود

I’ll let it pass, and hold my tongue

ميذارم اون لحظه بگذره و جلو زبونم رو ميگيرم

And you will think, that I’ve moved on….

و تو فكر ميكنى، من ديگه فراموشت كردم و گذشتم ازت،


آزمون زبان آزمون IELTS