با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Jethro Tull – A Christmas Song

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Jethro Tull – A Christmas Song

Once in Royal David’s City stood a lonely cattle shed,

تنها در طویله ای در شهر رویال دیدید ایستاده

Where a mother held her baby.

جایی که یک مادر فرزندش رو نگه میداشت

You’d do well to remember the things He later said.

خیلی تلاش کردی تا چیزهایی که اون گفت رو به خاط داشته باشی

When you’re stuffing yourselves at the Christmas parties,

وقتی شما شکم هاتون رو تو مهمونی های کریستمس پر میکنید

You’ll just laugh when I tell you to take a running jump.

وقتی بهتون میگم فرار کنید فقط میخندید

You’re missing the point I’m sure does not need making

نکته ای رو دارید از دست میدید که نیازی نیست بگم

That Christmas spirit is not what you drink.

روح کریستمس چیزی که شما مینوشید نیست

So how can you laugh when your own mother’s hungry,

چطور میتونید بخندید وقتی مادرتون گرسنه است

And how can you smile when the reasons for smiling are wrong?

چطور میتونید لبخند بزنید وقتی دلایل لبخند اشتباهن

And if I just messed up your thoughtless pleasures,

و من لذت بی فکرتون رو بهم زدم

Remember, if you wish, this is just a Christmas song.

به یاد داشته باش این فقط یک شعر کریستمسه

(Hey! Santa! Pass us that bottle, will you?)

هی بابا نوئل اون شیشه رو میدی ؟


آزمون زبان آزمون IELTS