با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Matt Monro – The Music Played

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Matt Monro – The Music Played

An angry silence lay, where love had been
سکوتی تلخ حاكم بود، آنجا که پيش از اين عشق بود

And in your eyes a look, I’ve never seen
و در چشمان ات نگاهی که پیش از آن ندیده بودم

If I have found the words, you might have stayed
شاید اگر کلمات را می یافتم، تو می ماندی

But as I turn to speak, the music played
ولی چون خواستم سخن بگویم، موسیقی آغاز شد

As lovers danced their way,around the floor
آن هنگام که عاشقان در هر سوى اتاق رقصان بودند

I sat and watched you walk, towards the door
من نشسته بودم و تو را می نگریستم که به سویِ در می روی

I heard a friend of yours,suggest you stayed
شنیدم که یکی از دوستانت تو را به ماندن خواند

And as you took his hand, the music played
و آن هنگام که تو دست اش را گرفتی، موسیقی آغاز شد

Across the darkened room, the faintest sight , I saw
در فروغ لرزان آن اتاق تاريك ،

He’d been something more,than friends before
دیدم که او برایت بیش از اینهاست، بیش از دوستانِ پیشین

While I was hurting you, by clinging to my pride
آن هنگام که من تو را با غرورم می آزردم

He had been waiting,and I drove him,to your side
او منتظر بود، و من او را سوی ات راندم

I couldn’t say the things, I should have said
باید راز دل با تو می گفتم، نتوانستم حرف هايى كه ميخواستم رو بهت بگويم

Refused to let my heart,control my head
نگذاشتم که قلب ام بر خِرَدم حکم رانَد

But I was made to see,the price I paid
و حال محکوم شدم به دیدن این ، تاوانی که پرداختم

And as he held you close, the music played
و آن هنگام که او نزدیک تو بود، موسیقی آغاز شد

And as I lost your love, the music played

و آن هنگام که عشق ات را از کف دادم، موسیقی آغاز شد


آزمون زبان آزمون IELTS