با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Pink Floyd-Coming Back To Life

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Pink Floyd-Coming Back To Life

Where were you when I was burned and broken

وقتی که سوختم وشکستم کجا بودی؟

While the days slipped by from my wondow watching

وقتی که از پشت پنجره گذر زمان را به نظاره نشسته بودم

Where were you when I was hurt and helpless

و وقتی که آزرده و درمانده بودم کجا بودی

Because the things you say

چون حرف ها و کارهایت

And the things you do surround me

وجودم را فرا گرفته

While you were hanging yourself on someone else’s words

هنگامی که حرف های دیگری

Dying to believe in what you heard

تو را به تحسین واداشته

I was staring straight into the shining sun

من مستقیم به خورشید تابان خیره شده بودم

Lost in thought and list in time

غرق افکارم شده بودم و غرق زمان

While the seeds of life

اما در همین هنگام

And the seeds of change were planted

بذرهای زندگی و تغییر کاشته شده بود

Outside the rain fell dark and slow

بیرون، بارانی آرام و دلگیر کننده می بلرد

While I poundered on this dangerous

اما من در فکر این سرگرمی خطرناک

But irresistible pastime

اما ناگزیر بودم

I took a heavenly ride through our silence

از میان سکوتمان آسمانی وار تاختم

I knew the moment had arrived

دریافتم که لحظه رها کردن گذشته

For killing the past and coming back to life

و بازگشت به زندگی فرا رسیده

I took a heavenly ride through our silence

از میان سکوتمان آسمانی وار تاختم

I knew the waiting had begun

دریافتم که انتظار آغاز شده

And headed straight… into the shining sun

و مستقیم به سوی خورشید تابان راه افتادم

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS