با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-I feel you

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-I feel you

I feel you, in every stone
حست میکنم در هر سنگ

In every leaf of every tree
در هر برگی از درختی

That you ever might have grown
که حتی ممکنه در آن رشد کرده باشی

I feel you in everything
حست میکنم در همه چیز

In every river that might flow
در هر رودخانه ی در حال خروش

In every seed you might have sown
در هر دانه ای که کاشته ای

I feel you
حست میکنم

I feel you in every vein
حست میکنم در تمام رگ هایم

In every beating of my heart
در هر طپش قلبم

Each breath I take
در هر نفسی که فرو میدهم

I feel you anyway
حست میکنم در هر حال

In every tear that I might shed
در هر قطره اشکی که ریختم

In every word I’ve never said
در هر کلمه ای که بهت نگفتم

I feel you
حست میکنم

I feel you in every vein
حست میکنم در تمام رگ هایم

In every beating of my heart
در هر طپش قلبم

In every breath I ever take
در هر نفسی که فرو میبرم

I feel you anyway
حست میکنم در هر حال

In every tear that might shed
در هر قطره اشکی که ریخته ام

In every word I’ve never said
در هر کلمه ای که بهت نگفتم

I feel you
حست میکنم


آزمون زبان آزمون IELTS