با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-believe

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-believe

No matter how hard I try

مهم نیست چقدر سخت تلاش کردم

You keep pushing me aside

تو منو به کنار هل میدی

And I can’t break through

و منم نمیتونم مانعت بشم

There’s no talking to you

نمیتونم باهات حرف بزنم

It’s so sad that you’re leaving

خیلی ناراحت کنندس که داری میری

It takes time to believe it

یکم زمان میبره تا باورش کنم

But after all is said and done

اما بالاخره اینکار انجام شده

You’re gonna be the lonely one

تو کسی میشی که تنهائه

Do you believe in life after love

آیا به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say

میتونم چیزیو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re strong enough

واقعا فکر نمیکنم که تو الان به اندازه کافی قوی باشی

Do you believe in life after love

آیا به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری؟

I can feel something inside me say

میتونم چیزیو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re strong enough

واقعا فکر نمیکنم که تو الان به اندازه کافی قوی باشی

What am I supposed to do

من باید چیکار کنم

Sit around and wait for you

بشینم و برات صبر کنم

Well I can’t do that

خب من نمیتونم اونکارو بکنم

And there’s no turning back

و به عقب هم برنمیگردم

I need time to move on

من به زمان احتیاج دارم تا حرکت کنم

I need a love to feel strong

من به عشق احتیاج دارم که حس قدرت کنم

Cause I’ve got time to think it through

چون به اندازه کافی وقت داشتم که راجع بهش فکر کنم

And maybe I’m too good for you

یا شایدم من زیادی برای تو خوبم

Do you believe in life after love

آیا به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری

I can feel something inside me say

میتونم چیزیو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re strong enough, no

واقعا فکر نمیکنم که تو الان به اندازه کافی قوی باشی

Do you believe in life after love

آیا به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری

I can feel something inside me say

میتونم چیزیو درونم حس کنم که میگه

I really don’t think you’re strong enough, no

واقعا فکر نمیکنم که تو الان به اندازه کافی قوی باشی

Well I know that I’ll get through this

خب من میدونم که از پسش بر میام

Cause I know that I am strong

چون میدونم که قویم

I don’t need you anymore

دیگه بهت احتیاجی ندارم

I don’t need you anymore

دیگه بهت احتیاجی ندارم

I don’t need you anymore

دیگه بهت احتیاجی ندارم

No I don’t need you anymore

نه دیگه بهت احتیاجی ندارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS