با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-ARON – U-Turn

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-ARON – U-Turn

Lili take another walk out of your fake world

لیلی، از اون دنياى ساختگى ات چند قدمی بيرون بيا

Please put all the drugs

خواهش ميكنم اون داروهايى

Out of your hand

كه تو دستات گرفتى رو كنار بذار

You’ll see that you can breath without no back up

خواهی دید که میتونی بدون کمک آنها هم نفس بکشی

So much stuff you got to understand

خیلی چیزها هست که باید بفهمی

For every step in any walk

برای هر قدم در هر راهی

Any town of any thought

هر شهری از هر اندیشه ای

I’ll be your guide

راهنمایت خواهم بود

For every street of any scene

برای هر خیابانی به سمت هر منظره ای

Any place you’ve never been

هر جایی که هرگز نبوده ای

I’ll be your guide

من راهنمایت خواهم بود

Lili you know there’s still a place for people like us

لیلی، میدونی که هنوزم برای آدمهايى مثل ما جایی پيدا ميشه

The same blood runs in every hand

خون همه ى ما يك رنگه

You see its not the wings that makes the angel

ميدونى، بالها نیستند که فرشته را فرشته ميكنن

Just have to move the bats out of your head

فقط باید اين خفاش ها را از سرت بیرون کنی

For every step in any walk

برای هر قدم در هر راهی

Any town of any thought

هر شهری از هر اندیشه ای

I’ll be your guide

راهنمایت خواهم بود

For every street of any scene

برای هر خیابانی به سمت هر منظره ای

Any place you’ve never been

هر جایی که هرگز نبوده ای

I’ll be your guide

من راهنمایت خواهم بود

Lili easy as a kiss we’ll find an answer

لیلی، ساده چون یک بوسه ما جواب را خواهیم یافت

Put all your fears back in the shade

همه ی ترسهایت را به دست سايه ها بسپار

Don’t become a ghost without no colour

شكل يك روح بى رنگ رو به خودت نگير

Cause you’re the best paint life ever made

چون تو بهترین نقشى هستی که زندگی تا به حال خلق کرده

For every step in any walk

برای هر قدم در هر راهی

Any town of any thought

هر شهری از هر اندیشه ای

I’ll be your guide

من راهنمایت خواهم بود

For every street of any scene

برای هر خیابانی به سمت هر منظره ای

Any place you’ve never been

هر جایی که هرگز نبوده ای

I’ll be your guide

من راهنمایت خواهم بود


آزمون زبان آزمون IELTS