با ما در تماس باشید: 10 98 89 22 - 09 98 89 22-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با موزیکهای جذاب-Sting – Shape of my heart

زبان انگلیسی با موزیکهای جذاب-Sting – Shape of my heart

He deals the cards as a meditation

او با تفكر كارت‌هایش را بازی می‌كند

And those he plays never suspect

در كارت‌های بازی او شك وجود ندارد

He doesn’t play for the money he wins

او برای بردن پول بازی نمی‌كند

He doesn’t play for the respect

او برای جلب احترام بازی نمی‌كند

He deals the cards to find the answer

او برای رسیدن به یك جواب كارتها را بازی می‌كند

The sacred geometry of chance

محاسبه مقدس احتمالات

The hidden law of probable outcome

قانون پنهانی از نتیجه احتمالی

The numbers lead a dance

اعداد رقصی را در پی دارند

I know that the spades are theswords of a soldier

می‌دانم كه پیك شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war

می‌دانم كه خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art

می‌دانم كه خشت به معنی پول برای این هنر است

But that’s not the shape of my heart

اما هیچ كدام شكل قلب من نیست

زبان انگلیسی با موزیکهای جذاب-Sting – Shape of my heart

He may play the jack of diamonds

ممكن است سرباز خشت بازی كند

He may lay the queen of spades

شاید بی بی پیك بازی كند

He may conceal a king in his hand

شاید شاهی را در دستش پنهان كند

While the memory of it fades

تا زمانی كه از خاطرها برود

I know that the spades are the swords of a soldier

می‌دانم كه پیك شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war

می‌دانم كه خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art

می‌دانم كه خشت به معنی پول برای این هنر است

But that’s not the shape of my heart

اما هیچ كدام شكل قلب من نیست

That’s not the shape

هیچ كدام شكل

Shape of my heart

شكل قلب من نیست

And if I told you that I loved you

اگر بگویم كه عاشقت بوده‌ام

You’d maybe think theres something wrong

شاید فكر كنی یك چیزی درست در نمی‌آید

I’m not a man of too many faces

من مردی با چهره‌های گوناگون نیستم

The mask I wear is one

نقاب من فقط یكی است

Those who speak know nothing

كسایی كه حرف می زنند چیزی نمی‌دانند

And find out to their cost

و خودت ارزش آن‌ها را خواهی فهمید

Like those who curse their luck in too many places

مانند كسانی كه برای شانس آنها نفرینی را در چندین محل قرار داده‌اند

And those who smile are lost

و كسانی كه می خندند گم شده‌اند

I know that the spades are the swords of a soldier

می‌دانم كه پیك شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war

می‌دانم كه خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art

می‌دانم كه خشت به معنی پول برای این هنر است

But thats not the shape of my heart

اما هیچ كدام شكل قلب من نیست

That’s not the shape of my heart

هیچ‌كدام شكل قلب من نیست

زبان انگلیسی با موزیکهای جذاب-Sting – Shape of my heart


آزمون زبان آزمون IELTS