با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با موزیک-Sia – Cheap Thrills

زبان انگلیسی با موزیک-Sia – Cheap Thrills

 

come on, come on, turn the radio on

يالا، يالا ، راديو رو روشن كن

It’s Friday night and it won’t be long

شب جمعه ست و خيلى طول نميكشه

Gotta do my hair, put my makeup on

بايد موهامو درست كنم ، آرايش كنم

It’s Friday night and it won’t be long

شب جمعه ست و خيلى دوام نمياره

Til I hit the dance floor,Hit the dance floor

تا برم رو استيج رقص، هر چى ميخوام رو دارم

I got all I need,No I ain’t got cash

هر چی میخوام دارم، نه پول دارم

I ain’t got cash

نه پول ندارم

But I got you baby

اما تو رو دارم عزيزم

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight

عزيزم من امشب براى خوش بودن هيچ نيازى به پول ندارم

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight

عزيزم من امشب براى خوش بودن هيچ نيازى به پول ندارم

I don’t need no money

به پول نيازى ندارم

As long as I can feel the beat

تا وقتى ميتونم ريتم رو حس كنم

I don’t need no money

به پول نيازى ندارم

As long as I keep dancing

تا وقتى به رقصيدن ادامه ميدم

Come on, come on, turn the radio on

يالا بيا، راديو رو روشن كن

It’s Saturday and it won’t be long

شنبه هست و خيلى طول نميكشه

Gotta paint my nails, put my high heels on

بايد ناخن هامو لاك بزنم و كفش پاشنه باندم رو بپوشم

It’s Saturday and it won’t be long

شنبه هست و زياد دوام نمياره

Til I hit the dance floor, Hit the dance floor

تا برم رو استيج رقص، هر چى ميخوام رو دارم

I got all I need,No I ain’t got cash

هر چی میخوام دارم ، نه پول ندارم

I ain’t got cash

نه پول ندارم

But I got you baby

اما تو رو دارم عزیزم

 


آزمون زبان آزمون IELTS