021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

آزمون های ویژه مهاجرت به کبک Québec – بخش دوم

آزمون های ویژه مهاجرت به کبک Québec

آزمون های ویژه مهاجرت به کبک Québec

مهارت های مورد نیاز برای مهاجرت به کبک

test d’évaluation de français adapté pour le Québec) TEFAQ)

این آزمون نیز مختص متقاضیان مهاجرت طراحی شده است و در ۲ مرحله در مدت زمان ۴۵ دقیقه برگزار می شود. داوطلبان می بایست نهایت دقت را به خرج دهند چرا که به ازای هر پاسخ نادرست یک نمره منفی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

مهارت ساختار مدت امتیاز
درک مطلب شفاهی

بیان شفاهی

۶۰ سؤال ۴ گزینه ای۲سوژه ۴۰ دقیقه

۳۵ دقیقه

۳۶۰

۴۵

در مرحله دوم که مربوط به سنجش توانایی بیان شفاهی زبان آموز است ۲ موضوع در اختیار زبان آموز قرار می گیرد که در مورد موضوع اول وی می بایست ۱۰ سؤال آماده کرده و از ممتحن خود بپرسد و در مورد موضوع دوم متقاضی می بایست گفتگویی با ممتحن خود ترتیب دهد در جهت متقاعد کردن وی به شرکت در یک فعالیت فردی یا گروهی.

سطح زبانی بیان شفاهی درک مطلب شفاهی
C2 ۴۱۶-۴۵۰ ۳۴۴-۳۶۰
C1 ۳۴۹-۴۱۵ ۲۸۰-۳۳۳
B2 ۲۷۱-۳۴۸ ۲۱۷-۲۷۷
B1 ۱۸۱-۲۷۰ ۱۴۵-۲۱۶
A2 ۱۰۱-۱۸۰ ۸۲-۱۴۴
A1 ۳۴-۱۰۰ ۲۸-۸۱