021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

آزمون های ویژه مهاجرت به کبک Québec

آزمون های ویژه مهاجرت به کبک Québec

آزمون های ویژه مهاجرت به کبک Québec

 

آزمون های ویژه مهاجرت به کبک

test de connaissance de français pour le Québec) TCFQ)

 یکی از آزمون هایی که منحصرا برای متقاضیان مهاجرت به کبک طراحی شده است و میزان تسلط آنها را به زبان فرانسه می سنجد  TCFQ نام دارد. این آزمون که دارای ۶ سطح مختلف از مبتدی تا پیشرفته است، در ۲ بخش شنیاری و گفتاری برگزار می گردد و دارای اعتباری ۲ ساله می باشد و در بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران برگزار می گردد.

 

           مهارت

ساختار مدت امتیاز

درک مطلب شفاهی

۳۰ سؤال ۴ گزینه ای

۳۰ دقیقه

۷۰۰

بیان شفاهی ۶سوال(از سطح A1 تا سطح C2) ۱۵ دقیقه

۲۰

 

سطح

بیان شفاهی درک مطلب شفاهی

C2

۲۰-۱۹ ۶۹۹-۶۰۰

C1

۱۸-۱۷

۵۹۹-۵۰۰

B2

۱۶-۱۳

۴۹۹-۴۰۰

B1

۱۲-۹

۳۹۹-۳۰۰

A2 ۸-۵

 ۲۹۹-۲۰۰

A1 ۴-۱

۱۹۹-۱۰۰

 

توضیحات فوق در مورد موارد مورد نیاز برای مهاجرت به کبک می باشد که برای تکلمیل اطلاعات درمورد زبان فرانسه و آزمون های آن می توانید با ما همراه باشید.