021 - 22 89 98 09
021 - 22 89 98 10
ورود به پرتال
گروه آموزشی آزرم
 
بستن2

درخواست مشاوره
بستن

درخواست تعیین سطح

آزمون های زبان فرانسه – آزمون TCF

آزمون های زبان فرانسه - آزمون TCF

آزمون های زبان فرانسه – آزمون TCF

 

 

آزمون های زبان فرانسه

همانند زبان انگلیسی در زبان فرانسه نیز آزمون های متعددی نظیر DELF, DALF, TCF, TCFQ, TEF TEFAQ... وجود دارند. این آزمون ها هر یک دارای تاریخ اعتبار متفاوتی هستند. برخی از آنها منحصراً برای متقاضیان مهاجرت و برخی نیز انحصاراً برای داوطلبان ادامه تحصیل طراحی شده اند.

سـطوح مـختلف آزمـون های بین المللی زبان فرانسه در چهارچوب استاندارد های شورای اروپا(CECR) تعریف می شوند. متقاضی پس از گذراندن هر یک از آزمون ها موفق به اخذ مدرک در یکی از سطوح   می شود و در صورت عدم کسب نتیجه مطلوب می تواند ۶۰ روز آینده مجدداً در این آزمون ها شرکت نماید.

 

test de connaissace du français) TCF  Tout public)

یکی از آزمون های معتبر زبان فرانسه که معادل آزمون TOEFL زبان انگلیسی می باشد ، آزمون TCF نام دارد که در ۶۲۹ مرکز معتبر و ۱۲۹ کشور از جمله ایران برگزار می شود . این آزمون توسط مرکز بین المللی مطالعات آمـوزشی (CIEP) به عـنوان مـؤسسه دولـتی وابسته به وزارت آموزش ملی فرانسه طراحی ، تصحیح و ارزشیابی می شود. این آزمون فاقد نمره منفی است و از اعتباری ۲ ساله برخوردار است.

TCF ویژه داوطلبان مشتاق به ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور فرانسه و بخش فدرال کشور کانادا می باشد و در ۲ بخش اجباری و اختیاری برگزار می شود .

 

 

بخش اجباری: مهارت ساختار مدت
  درک مطلب شفاهی

درک مطلب کتبی

 تسلط به ساختارهای زبانی

    ۳۰ سؤال ۴ گزینه ای     

   ۳۰ سؤال ۴ گزینه ای     

۲۰ سؤال ۴ گزینه ای

   ۲۵ دقیقه   

   ۴۵ دقیقه   

۲۰ دقیقه

 

 

 

بخش اختیاری: مهارت ساختار مدت
   بیان کتبی

بیانشفاهی

۲ سوژه

۱ سوژه

۴۵/۱ دقیقه

۱۵ دققه